f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/01/2565 19,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/01/2565 6,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 4 รารการ 20/01/2565 6,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/01/2565 17,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 19/01/2565 13,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 19/01/2565 16,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 97,977.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารโพลิเมอร์สำหรับเคลือบผิวคอนกรีต (เคมีเทา) จำนวน 12 ชุด 18/01/2565 33,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 18/01/2565 16,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 18/01/2565 90,027.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศรายไตรมาส ระหว่าง ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2564 18/01/2565 108,405.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสากั้นจราจรแบบล้มลุกคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด 8x75 ซม. 11/01/2565 136,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ชนิด Diamond Grade ขนาด 0.15x0.15ซม. จำนวน 800 แผ่น 11/01/2565 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/01/2565 5,158.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 07/01/2565 30,044.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 966 รายการ