f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 13/05/2564 35,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 13/05/2564 163,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hot Mixed 26 ตัน 11/05/2564 55,286.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางจักรยาน 06/05/2564 498,978.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเป้าล้มลุกติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง Diamond Grade ขนาด 6x15 ซม. หน้าเดียว 06/05/2564 370,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 21/04/2564 8,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/04/2564 246,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ hot mixed 9 ตัน 19/04/2564 18,676.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hot Mixed 13 ตัน 20/04/2564 26,977.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 02/04/2564 5,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 31/03/2564 68,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 31/03/2564 5,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 08/04/2564 109,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./3/2564 07/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hot Mixed จำนวน 22 ตัน 23/03/2564 46,781.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 809 รายการ