f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย 3265 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา) 04/08/2563 59,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจนบนผิวทาง สาย 3265 05/08/2563 59,658.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างเหมางานติดต้ังเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.333 31/07/2563 430,471.38 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่สอร้าง 2 รายการ 30/07/2563 21,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อหิน 3/8 นิ้ว 30/07/2563 26,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22/07/2563 174,110.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 21/07/2563 91,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อปรอทวัดไข้ทางหน้าผากแบบอินฟาเรด จำนวน 3 เครื่อง 29/07/2563 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ระหว่าง กม.5+300 – กม.6+280 ระยะทาง 0.980 กม. ปริมาณงาน 29 ต้น 24/07/2563 1,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างตัดหญ้าและถางป่า 20/07/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 16/07/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ 09/07/2563 99,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างงานตัดหญ้าและถางป่า 13/07/2563 123,496.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างงานตัดหญ้าและถางป่า 02/07/2563 101,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า 15/07/2563 129,886.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 512 รายการ