f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 27/12/2562 29,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 26/12/2562 7,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างเหมางานตัดหญ้า 27/12/2562 129,886.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อModified70 ตัน 20/12/2562 220,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 20/12/2562 15,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างเหมางานตัดหญ้า 19/12/2562 131,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 12/12/2562 50,767.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 12/12/2562 36,155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศจ้างเหมาตัดหญ้าสว่าง 13/12/2562 92,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบ้านไร่ 24/12/2562 114,042.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อ Modified 56 ตัน 20/12/2562 175,224.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 17/12/2562 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/12/2562 244,409.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อบาริเออร์ 19/12/2562 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ 20/12/2562 31,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 319 รายการ