f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศงานจ้างเหมาตัดหญ้า 02/07/2563 6,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศงานจ้างเหมาตัดหญ้า 08/07/2563 100,518.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ระหว่าง กม.5+300 – กม.6+280 ระยะทาง 0.980 กม. ปริมาณงาน 29 ต้น 14/07/2563 1,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 30/06/2563 13,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ระหว่าง กม.5+300 – กม.6+280 ระยะทาง 0.980 กม. ปริมาณงาน 29 ต้น 08/07/2563 1,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้ออุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 เครื่อง 29/06/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศประจำไตรมาส เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 01/07/2563 119,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ 23/06/2563 37,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17/06/2563 13,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ 17/06/2563 42,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุการเกษ๖ร จำนวน 13 รายการ 17/06/2563 31,827.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/06/2563 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15/06/2563 171,414.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 12/06/2563 53,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 08/06/2563 115,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 512 รายการ