f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 รายการ 02/08/2562 124,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเป้าสะท้อนแสง 26/07/2562 102,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 25/07/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 29 รายการ 22/07/2562 268,778.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 22/07/2562 26,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/07/2562 268,778.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร 19/07/2562 142,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ 17/07/2562 142,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 15/07/2562 29,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 - กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม. 23/07/2562 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. 23/07/2562 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. 15/07/2562 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 - กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม. 15/07/2562 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายกา่ร 27/06/2562 44,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 27/06/2562 17,559.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 319 รายการ