f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลงานจ้างเหมาตัดหญ้า 04/09/2562 283,239.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 03/09/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/09/2562 207,665.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม 05/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 05/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ 02/09/2562 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร 29/08/2562 13,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 28/08/2562 39,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 19/08/2562 63,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. 14/08/2562 8,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 – กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม 14/08/2562 8,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 02/08/2562 124,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 07/08/2562 239,337.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างเหมางานป้องกันน้ำกัดเซาะ 31/07/2562 214,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ 31/07/2562 214,355.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 319 รายการ