f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.10+391 - กม.11+336 ระยะทาง 0.945กม. ปริมาณงาน 28 ต้น 16/04/2563 1,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/04/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+700 - กม.35+855 ระยะทาง 1.155 กม. ปริมาณงาน 34 ต้น 16/04/2563 1,505,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงงอุทัยธานี แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม..6+991 ด้านซ้ายทางง (หมวดทางหลวงอุทัยธานี) ปริมาณงาน 1 หลัง 17/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+530-กม.10+421 ระยะทางยาว 0.891 กม. ปริมาณงาน 19,012 ตร.ม. 15/04/2563 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำากรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.117+035-กม.118+750 ระยะทาง 1.715 กม. ปริมาณงาน 50 ต้น 17/04/2563 2,145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม.0+142 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 17/04/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ระหว่าง กม.26+000 - กม.27+260 (เป็นแห่ง ๆ) ระะยะทาง 1.204 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10/04/2563 46,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 03/04/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกตร 6 รายการ 09/04/2563 44,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ 08/04/2563 100,396.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 08/04/2563 100,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและสายไฟเตือนทั้งหมด จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 21,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้งตอน 3 ที่ กม.96+396 (บริเวณแยกด่านช้าง) ผลผลิต 1 แห่ง 14/04/2563 1,106,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 512 รายการ