f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 17/01/2562

แขวงทางหลวงอุทัยธานี  มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ที่จะต้องดำเนินการตามที่รับมอบหมายจาก กรมทางหลวง  คือ  การดูแลบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ  จำนวน  439.573  กิโลเมตร  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  แข็งแรง  มั่นคง  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนแล้ว  ยังมีภาระหน้าที่อื่นๆ  ที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปอีกหลายประการ  ดังนี้

  1.              กำกับดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาทางหลวงเป็นประจำ  เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพที่ดีสามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง  ตลอดจนอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆบนทางหลวงไปจรดเขตทางหลวง  อาทิ เช่น

                        งานซ่อมบำรุงทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่ดี

                        งานจราจรสงเคราะห์  เช่น  การติดป้ายจราจร,  การติดตั้งการ์ดเรล,  ซ่อมแซมบำรุงศาลาทางหลวงให้มั่นคงแข็งแรงสวยงาม ฯลฯ

                        งานอำนวยความปลอดภัย  เช่น  การซ่อมและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร,  การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

                        งานดูแลข้างทางหลวง  เช่น  ถางป่า,  ปลูกและตกแต่งไม้พุ่ม  และต้นไม้ริมเขตทางหลวง

  1.                ให้บริการประชาชน  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตด้านสาธารณูปโภค  และการขออนุญาตอื่นใดในเขตทางหลวง  เช่น  การขออนุญาตทำทางเชื่อม,  การระวังชี้แนวเขตทางหลวง

                 3.  กำกับดูแล  ติดต่อประสานงาน  และอำนวยความสะดวก  แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ  ของกรมทางหลวงที่มาก่อสร้างในโครงการก่อสร้างทางสายต่างๆ  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


'