f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 15/06/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 09/06/2563 72,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อการเกษตร 5 รายการ 09/06/2563 26,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 11/06/2563 32,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 02/06/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 01/06/2563 163,035.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/05/2563 27,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 22/05/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อกรวยยาง 22/05/2563 17,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า5 รายการ 21/05/2563 199,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 19/05/2563 8,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/05/2563 74,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหิน 15/05/2563 15,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อเสากั้นจราจร 15/05/2563 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ 18/05/2563 31,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 512 รายการ