f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 2 ที่ กม.8+200 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 1 ที่ กม.2+800 (วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ้างทำการทาสีน้ำปูนราวสะพานคอนกรีต ด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธษนี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 2 ระวห่าง กม.166+073-กม.182+227 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 6,645 ตร.ม. 07/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผล 5 รายการ 16/04/2563 78,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 15/04/2563 8,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานก่อสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองฉาง แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม.147+222 ด้านขวาทาง (หมวดทางหลวงหนองฉาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 17/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.123+530 - กม.124+615 ระยะทาง 1.085 กม. ปริมาณงาน 32 ต้น 17/04/2563 1,425,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+750 - กม.35+835 ระยะทาง 1.085 กม. ปริมาณงาน 32 ต้น 17/04/2563 1,425,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 09/04/2563 94,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.10+391 - กม.11+336 ระยะทาง 0.945กม. ปริมาณงาน 28 ต้น 20/04/2563 1,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.12+585 - กม.13+355 ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 23 ต้น 20/04/2563 1,065,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.134+640 - กม.144+750 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 18 ต้น 20/04/2563 1,010,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+700 - กม.35+855 ระยะทาง 1.155 กม. ปริมาณงาน 34 ต้น 20/04/2563 1,505,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.134+640 - กม.144+750 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 18 ต้น 16/04/2563 1,010,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.12+585 - กม.13+355 ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 23 ต้น 16/04/2563 1,065,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 512 รายการ