f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 30/05/2566 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 16/05/2566 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
3 16/05/2566 กิจกรรมจิตอาสาลอกท่อระบายน้ำ
4 11/05/2566 ประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 06/05/2566 วันประสูตร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
6 28/04/2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
7 26/04/2566 ทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์
8 25/04/2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
9 20/04/2566 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
10 10/04/2566 อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566
11 07/04/2566 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
12 05/04/2566 งานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2566
13 31/03/2566 พิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน
14 16/03/2566 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
15 16/03/2566 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566