f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
106 13/04/2562 เจ้าหน้าที่บริษัท ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป และเจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้า ได้มอบของ เป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการเต็นท์ทางหลวง
107 13/04/2562 นายอาณัติ นิธิวัฒนพงศ์ รส.ทล.12.1 ได้มาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเต็นท์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
108 13/04/2562 สัสดีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเต็นท์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
109 11/04/2562 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2562
110 09/04/2562 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
111 09/04/2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
112 09/04/2562 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
113 09/04/2562 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
114 09/04/2562 ตรวจรับงานสัญญา อน.32/2562งานจ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
115 03/04/2562 เป็นตัวแทนมอบเช็คสินไหมมรณกรรม แก่ครอบครัวลูกจ้างหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุทัยธานี
116 03/04/2562 ตัดต้นไม้ล้มขวางผิวทางจราจร ทล.333 อุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กม.177+250 ซ้ายทาง
117 03/04/2562 ตัดต้นไม้ล้มขวางผิวทางจราจร ทล.333 บ้านไร่-การุ้ง กม.88+015ขวาทาง ,กม.88+070ขวาทาง และกม.97-+030ซ้ายทาง
118 28/03/2562 งานซ่อมแซมการ์เรลคอสะพาน ทล.3183 กม29+990.000
119 27/03/2562 งานซ่อมแซมการ์เรลคอสะพาน ทล.333 กม179+162.000 คลองระยาว 173+356.000 แม่น้ำสะแกกรัง กม173+335.000 คลองระแวง กม171+762.000 ทล.3220 กม.6+808.000 คลองล่องประพาน แม่น้ำแควตากแดด กม.8+533.000
120 22/03/2562 งานปรับป้ายเอนเอียง ทล.3221 กม.0+000 ถึง กม.13+125.000