f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
76 24/05/2562 นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ รส.ทล.12.1 และนายนพพร พิสุทธิมาน รส.ทล.12.2 พร้อมคณะตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงหนองฉาง
77 24/05/2562 นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ รส.ทล.12.1 และนายนพพร พิสุทธิมาน รส.ทล.12.2 พร้อมคณะตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงอุทัยธานี
78 24/05/2562 คณะกรรมการ ร่วมกันตรวจรับ งานจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน กม.9+158 - กม.10+768 RT. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 447/-/62/221 โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ผู้รับจ้าง
79 24/05/2562 ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางผิวจราจร จากการเกิดพายุฤดูร้อน ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนดินแดง - ไผ่งาม กม.39+800 - กม.45+000 เป็นแห่งๆ
80 24/05/2562 นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ รส.ทล.12.1 และนายนพพร พิสุทธิมาน รส.ทล.12.2 พร้อมคณะตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงสว่างอารมณ์
81 24/05/2562 นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ รส.ทล.12.1 พร้อมคณะตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจประเมินผลงานหมวดทางหลวงบ้านไร่
82 24/05/2562 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณ สำนักงานหมวดทางหลวงบ้านไร่ เนื่องด้วยเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2562
83 24/05/2562 ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางผิวจราจร จากการเกิดพายุฤดูร้อน ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนดินแดง - ไผ่งาม กม.30+000 - กม.32+000 เป็นแห่งๆ
84 17/05/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562เวลา 15.45น. หมวดทางหลวงอุทัยธานี ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานครบถ้วน บริเวณหน้าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กม.170+400
85 17/05/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ รส.ทล.12.1 พร้อม นายมาโนช ชาวสวน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ร่วมกันตรวจรับ งานจ้างทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
86 17/05/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30น. หมวดทางหลวงบ้านไร่ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานครบถ้วน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนบ้านไร่- บ้านใต้ ที่กม.4+600
87 17/05/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30น. หมวดทางหลวงหนองฉาง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานครบถ้วน บริเวณหน้าโรงเรียนหนองฉางวิทยา ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง- อุทัยธานี ที่กม.148+100
88 17/05/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562เวลา 07.30น. หมวดทางหลวงบ้านไร่ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานครบถ้วน บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนบ้านไร่- บ้านใต้ ที่กม.8+200
89 17/05/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562เวลา 07.15น. หมวดทางหลวงลานสัก ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานครบถ้วน บริเวณหน้าโรงเรียนลานสักวิทยา ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนดินแดง- ไผ่งาม ที่กม.27+760
90 15/05/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562?? ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานครบถ้วน บริเวณหน้าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กม.170+400