f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 20/09/2562 15,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
272 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 23/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
273 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม. 23/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
274 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 17/09/2562 21,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
275 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 16/09/2562 82,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
276 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 18/09/2562 82,969.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
277 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลางน้ำมัน 17/09/2562 105,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
278 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมัน 17/09/2562 105,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
279 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 16/09/2562 38,831.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
280 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 11/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
281 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม. 11/09/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
282 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิง 03/09/2562 207,665.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
283 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ราคากลางงานตัดหญ้า 04/09/2562 283,239.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
284 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลงานจ้างเหมาตัดหญ้า 04/09/2562 283,239.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
285 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 03/09/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 512 รายการ