f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/11/2562 207,665.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 01/11/2562 27,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 01/11/2562 19,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 24/10/2562 33,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 24/10/2562 28,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อน้ำมันดีเซล 22/10/2562 207,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงอุทัยธานี การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562 27/12/2562 54,378.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 85,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงอุทัยธานี การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2562 - ตุลาคม 2562) 04/10/2562 142,487.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 26/09/2562 19,657.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ 26/09/2562 19,657.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 23/09/2562 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 24/09/2562 8,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุสนำักงาน 29 รายการ 23/09/2562 5,806.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงอุทัยธานี ประกาศผลซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ 23/09/2562 10,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 512 รายการ