f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/09/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333ตอนควบคุม0301ตอน บ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.99+044-กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 04/09/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/07/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/07/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 - กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/04/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบแผนผังแบบแปลนของสำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง กม.174+487-กม.176+053 ระยะทางยาว 1.566 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/03/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ EE-105 ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง – อุทัยธานี ระหว่าง กม.118+780 – กม.120+320 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 14/01/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุทัยธานี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลางอุทัยธานี ปริมาณ 7 แห่ง (1,174 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/11/2561 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาฐการพิเศษ(ระดับ7-8)ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงหมายเลข3221 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ที่ กม.0+142(LT) ปริมาณงาน1หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/11/2561 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดย สำนักงานทางหลวงที่๑๒(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3456 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองข่อย -บุงกระเซอร์ ระหว่าง กม.50+107-กม.52+000 ระยะทางยาว 1.856 กม. ปริมาณงาน16,704ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/11/2561 แขวงทางหลวงอุทัยธานี งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดย สำนักงานทางหลวงที่๑๒(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน -คลองแบ่ง ระหว่าง กม.21+257-กม.23+103ระยะทางยาว 1.816 กม. ปริมาณงาน18,160ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ