f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 11/09/2562 11/09/2562 อน./eb/29/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม. 11/09/2562 11/09/2562 อน./eb/28/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 - กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม. 23/07/2562 23/07/2562 อน./eb/26/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. 23/07/2562 23/07/2562 อน./eb/27/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/06/2562 17/06/2562 อน./2/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบแผนผังแบบแปลนของสำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง กม.174+487-กม.176+053 ระยะทางยาว 1.566 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 22/05/2562 อน./eb/24/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ EE-105 ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง – อุทัยธานี ระหว่าง กม.118+780 – กม.120+320 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45 ต้น) 22/03/2562 22/03/2562 อน./eb/24/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุทัยธานี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลางอุทัยธานี ปริมาณ 7 แห่ง (1,174 ต้น) 25/01/2562 25/01/2562 อน./eb/23/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 25 รายการ 14/01/2562 14/01/2562 อน./1/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๑ ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ที่ กม.๐+๑๔๒ (LT.) ปริมาณ ๑ หลัง 02/01/2562 02/01/2562 อน./eb/22/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออก แบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม 0๓๐? ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.๙๘+0๕๑ - กม.๙๙+0๔๔ ระยะทางยาว 0.๙๙๓ กม. 13/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและ ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คลองข่อย - บุ่งกระเซอรี ระหว่าง กม.๕๐+๑๐๗ - กม.๕๒+๐๐๐ ระยะทางยาว ๑.๘๕๖ กม. 13/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาบจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและ ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอบควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.๒๑+๒๕๗ - กม.๒๓+๑๐๓ ระยะทางยาว ๑.๘๑๖ กม. 13/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ