f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย 3265 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา) 04/08/2563 447/-/65/297 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 ประกาศจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจนบนผิวทาง สาย 3265 05/08/2563 447/-/63/303 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 ประกาศจ้างเหมางานติดต้ังเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.333 31/07/2563 447/63/296 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 ประกาศซื้อวัสดุก่สอร้าง 2 รายการ 30/07/2563 447/60/63/294 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 ประกาศซื้อหิน 3/8 นิ้ว 30/07/2563 447/60/3/295 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22/07/2563 447/35/63/289 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 21/07/2563 447/45/63/285 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 ประกาศซื้อปรอทวัดไข้ทางหน้าผากแบบอินฟาเรด จำนวน 3 เครื่อง 29/07/2563 447/65/63/293 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ระหว่าง กม.5+300 – กม.6+280 ระยะทาง 0.980 กม. ปริมาณงาน 29 ต้น 24/07/2563 อน./eb/23/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศจ้างตัดหญ้าและถางป่า 20/07/2563 447/-/36/283 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 ประกาศซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 16/07/2563 447/40/63/280 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ 09/07/2563 447/45/63/275 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 ประกาศจ้างงานตัดหญ้าและถางป่า 13/07/2563 447/-/63/276 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ประกาศจ้างงานตัดหญ้าและถางป่า 02/07/2563 447/-/63/273 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ประกาศจ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า 15/07/2563 447/-/63/278 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 410 รายการ