f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม 06/09/2562 05/09/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.99+044 – กม.99+548 ปริมาณงาน 0.504 กม. 06/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. 15/07/2562 15/07/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 - กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม. 15/07/2562 15/07/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบแผนผังแบบแปลนของสำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง กม.174+487-กม.176+053 ระยะทางยาว 1.566 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2562 14/05/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m.ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ EE-105 ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง – อุทัยธานี ระหว่าง กม.118+780 – กม.120+320 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45 ต้น) 15/03/2562 15/03/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุทัยธานี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลางอุทัยธานี ปริมาณ 7 แห่ง (1,174 ต้น) 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 25/12/2561 25/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออก แบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม 0๓๐? ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.๙๘+0๕๑ - กม.๙๙+0๔๔ ระยะทางยาว 0.๙๙๓ กม. 13/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301ตอนบ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.98+051-กม.99+044ระยะทางยาว0.993กม.ปริมาณงาน 11,916ตร.ม. 07/12/2561 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0102ตอนคลองข่อย-บุ่งกระเซอร์ ระหว่าง กม.50+107-กม.52+000ระยะทางยาว1.856กม.ปริมาณงาน 16,704ตร.ม. 07/12/2561 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102ตอนทัพทัน-คลองแบ่งระหว่าง กม.21+257-กม.23+103ระยะทางยาว1.816กม.ปริมาณงาน 1,8160ตร.ม. 07/12/2561 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ