f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 4 ระหว่าง กม.19+730-กม.25+000 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 5.270 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.172+502-กม.176+116 เป็นแห่ง ๆ (LT.) ระยะทางยาว 3.528 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,748 ตร.ม. รวมส่วนขยาย) 13/12/2564 อน./eb/5/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.28+575-กม.32+775 ระยะทางยาว 4.200 กม. ปริมาณงาน 37,901 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 14/12/2564 อน./eb/7/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+500-กม47+481 (เป็นแห่งๆ) ระยะทางยาว 2.353 กม. ปริมาณงาน 21,427 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) 14/12/2564 อน./eb/4/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาทำการโครงาการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.104+765-กม.105+550 ระยะทางยาว 0.785 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 อน./eb/6/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.16+875-กม.17+100 ระยะทางยาว 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 อน./eb/3/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 7 ระหว่าง กม.55+192-กม56+419 ระยะทาง 1.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (36 ต้น) 02/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 6 ระหว่าง กม.53+175-กม.54+015 ระยะทาง 0.840 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (25 ต้น) 02/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 5 ระหว่าง กม.51+026-กม.52+391 ระยะทาง 1.365 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (40 ต้น) 23/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 4 ระหว่าง กม.49+626-กม.50+991 ระยะทาง 1.365 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (40 ต้น) 03/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 3 ระหว่าง กม.44+645-กม.45+905 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) 02/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.43+350-กม.44+610 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) 02/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+826-กม.42+927 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 1.365 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (41 ต้น) 02/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.131+175-กม.135+980 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 1.330 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (40 ต้น) 02/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+805 - กม.17+365 ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17 ต้น) 02/12/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 141 รายการ