f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง – อุทัยธานี ที่ กม.130+250 (บริเวณแยกทุ่งนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2566 อน./eb/27/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ตามบบมาตรฐานข้อกำหนดป้ายจราจกรมทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปริมาณงาน 56.81 ตร.ม. 08/11/2565 อน.8/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ระหว่าง กม.1+528 - กม.2+623 ระยะทางยาว 1.095 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2566 อน./eb/26/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.8+000 - กม.8+580 (เป็นแห่งๆ) ระยะทางยาว 0.580 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2566 อน.33/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนล่าง 2 ในทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว-อุทัยธานี ระหว่าง กม.29+100-กม.30+600 ระยะทาง 1.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2566 อน.31/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/12/2565 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมหลักเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรึต ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบุคม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ระหว่าง กม.5+600-กม.6+500 ระยะทางยาว 0.900 กม. 01/12/2565 อน.30/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมหลักเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรึต ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบุคม 0101 ตอน บ้านไร่-ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.0+100-กม.0+600 ระยะทางยาว 0.500 กม. 01/12/2565 อน.29/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 อน./eb/21/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ห้องแถวตึก 5 ครอบครัว แขวงทางหลวงอุทัยธานี บ้านพักข้าราชการ ระดัย 5-6 หมวดทางหลวงสว่างอารมณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 อน.1/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ที่ กม.145+211 (บริเวณแยกล่อมเสือโฮก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 อน.17/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 1 ระหว่าง กม.39+720-กม.41+062 ระยะทางยาว 1.342 กม. ปริมาณงาน 12,472 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 31/10/2565 อน.13/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพทัน ระหว่าง กม.22+446-กม.24+337 ระยะทางยาว 1.891 กม. ปริมาณงาน 17,163 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 31/10/2565 อน.15/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง-ดินแดง ระหว่าง กม.3+005-กม.4+656 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,344 เมตร) 27/10/2565 อน.10/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO.RS-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ตอน 3 ระหว่าง กม.25+053-กม.27+244 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,340 เมตร) 26/10/2565 อน.9/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 194 รายการ