f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2566 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2565 อน./eb/21/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/11/2565 อน./eb/3/2566 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG. NO. RS.-603, RS-605 ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน – คลองแบ่ง ระหว่าง กม.19+404 - กม.21+015 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 1.611 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,668 เมตร) 08/07/2565 อน./eb/23/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
5 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.16+875-กม.17+100 ระยะทางยาว 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2565 อน./eb/3/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบกเตื้ย - แยกหูช้าง ตอน 4 ระหว่าง กม.49+626-กม.50+991 ระยะทาง 1.365 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (40 ต้น) 28/01/2565 อน.12/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
7 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัตการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสว่างอารมณ์ แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ที่ กม.23+421 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
8 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2564 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.19+732-กม.28+801(เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 3.152 กม.. ปริมาณ 31,617 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/71/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+859-กม.38+315 ระยะทาง 3.456 กม.. ปริมาณ 31,899 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/72/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ระหว่าง กม.135+026-กม.139+580 ระยะทาง 4.554 กม. ปริมาณ 55,558 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/70/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.86+000-กม.86+745 ระยะทาง 0.745 กม. ปริมาณงาน 15,719 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/68/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่-ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.5+732-กม.9+000 ระยะทาง 3.268 กม. ปริมาณงาน 30,561 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) 15/09/2564 อน./eb/69/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./3/2564 07/04/2564 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด ที่ อน./3/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ที่ อน./2/2564 05/02/2564 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ