f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุทัยธานี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๑๑๑๐๐๖๘๖๑๙
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาฐการพิเศษ(ระดับ7-8)ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางหลวงหมายเลข3221 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ที่ กม.0+142(LT) ปริมาณงาน1หลัง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2561
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ