f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ลงวันที่ 09/08/2562

'