f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงทางหลวงแขวงทางหลวงอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ2562
ลงวันที่ 21/11/2561

'