f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ดำเนินการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคณะนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ลงวันที่ 27/11/2562

'