f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน ของแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ลงวันที่ 08/11/2562

'