f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
จัดเลี้ยงต้อนรับนายธนนท์ พวงคำ หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองฉาง และมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ8ราย
ลงวันที่ 02/10/2562

'