f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ดำเนินการจัดวางต้นไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 7 ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 19/07/2562

'