f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ดำเนินการตัดต้นไม้ยืนต้นตายข้างสนามกีฬาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
ลงวันที่ 18/07/2562

'