f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมรดน้ำต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข 3220,3221,3265 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ลงวันที่ 18/07/2562

'