f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.1+188-กม.2+578 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1.150 กม. 14/08/2562 14/08/2562 อน./eb/27/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
92 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ – การุ้ง ระหว่าง กม.105+845 – กม.106+730 RT. ปริมาณงาน 0.885 กม 14/08/2562 14/08/2562 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
93 ประกาศผลซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/08/2562 02/08/2562 447/45/62/360 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
94 ประกาศผลซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14/08/2562 07/08/2562 447/35/62/362 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
95 ประกาศผลจ้างเหมางานป้องกันน้ำกัดเซาะ 07/08/2562 31/07/2562 447/-/62/354 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
96 ประกาศผลซื้อเป้าสะท้อนแสง 02/08/2562 26/07/2562 447/60/62/351 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
97 ประกาศผลซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 30/07/2562 25/07/2562 447/40/62/350 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
98 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 29 รายการ 25/07/2562 22/07/2562 447/60/62/343 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
99 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 25/07/2562 22/07/2562 447/60/62/346 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
100 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ 24/07/2562 17/07/2562 447/70/62/342 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
101 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 24/07/2562 15/07/2562 447/60/62/340 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
102 ประกาศผลซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายกา่ร 09/07/2562 27/06/2562 447/70/62/336 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
103 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 09/07/2562 27/06/2562 447/70/62/336 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
104 ประกาศผลซื้อ hot mix 30 ตัน 03/07/2562 27/06/2562 447/35/62/334 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
105 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ 26/06/2562 19/06/2562 447/60/62/331 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 251 รายการ