f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานก่อสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองฉาง แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม.147+222 ด้านขวาทาง (หมวดทางหลวงหนองฉาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 17/04/2563 อน./eb/15/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
77 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.123+530 - กม.124+615 ระยะทาง 1.085 กม. ปริมาณงาน 32 ต้น 17/04/2563 อน./eb/8/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
78 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง-ไผ่งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+750 - กม.35+835 ระยะทาง 1.085 กม. ปริมาณงาน 32 ต้น 17/04/2563 อน./eb/7/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
79 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 09/04/2563 447/60/63/170 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
80 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.10+391 - กม.11+336 ระยะทาง 0.945กม. ปริมาณงาน 28 ต้น 20/04/2563 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
81 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.12+585 - กม.13+355 ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 23 ต้น 20/04/2563 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
82 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.134+640 - กม.144+750 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 18 ต้น 20/04/2563 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
83 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+700 - กม.35+855 ระยะทาง 1.155 กม. ปริมาณงาน 34 ต้น 20/04/2563 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
84 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.134+640 - กม.144+750 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 0.560 กม. ปริมาณงาน 18 ต้น 16/04/2563 อน./eb/19/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
85 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.12+585 - กม.13+355 ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 23 ต้น 16/04/2563 อน./eb/18/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
86 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.10+391 - กม.11+336 ระยะทาง 0.945กม. ปริมาณงาน 28 ต้น 16/04/2563 อน./eb/17/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
87 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.0+142 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/04/2563 อน./eb/22/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
88 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+700 - กม.35+855 ระยะทาง 1.155 กม. ปริมาณงาน 34 ต้น 16/04/2563 อน./eb/20/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
89 งานก่อสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงงอุทัยธานี แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ กม..6+991 ด้านซ้ายทางง (หมวดทางหลวงอุทัยธานี) ปริมาณงาน 1 หลัง 17/04/2563 อน./eb/14/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
90 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+530-กม.10+421 ระยะทางยาว 0.891 กม. ปริมาณงาน 19,012 ตร.ม. 15/04/2563 อน./eb/12/2563 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 410 รายการ