f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 17/04/2563 447/60/63/183 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
62 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 17/04/2563 447/60/63/182 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
63 ซื้องานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 1 แห่ง ทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยส่วนที่ชำรุดเสียหายและต่อเติมส่วนยื่นของอาคาร โดยทำการซ่อมหลังคาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ปูกระเบื้นงพื้น ซ่อมฝ้าเพดาน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสีอาคาร 07/04/2563 447/10/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
64 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.166+073-กม.182+227 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 447/9/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
65 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.7+746-กม.29+930 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 447/8/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
66 จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 5 ที่ กม.9+500 (โรงเรียนวัดสะนำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 447/7/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
67 จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 3 ที่ กม.25+800 (โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 447/6/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
68 จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 2 ที่ กม.18+600 (โรงเรียนบ้านพุบอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 447/5/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
69 จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 1 ที่ กม.11+700 (โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 447/4/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
70 จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ตอน 4 ที่ กม.40+200 (โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 447/3/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
71 จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 2 ที่ กม.8+200 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 447/2/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
72 จ้างทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ตอน 1 ที่ กม.2+800 (วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 447/1/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
73 จ้างทำการทาสีน้ำปูนราวสะพานคอนกรีต ด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธษนี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 2 ระวห่าง กม.166+073-กม.182+227 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 6,645 ตร.ม. 07/04/2563 447/11/63 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
74 ประกาศผล 5 รายการ 16/04/2563 447/60/63/180 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
75 ประกาศผลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 15/04/2563 447/60/63/179 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 410 รายการ