f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศงานจ้างเหมาตัดหญ้า 02/07/2563 447/60/63/271 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
17 ประกาศงานจ้างเหมาตัดหญ้า 08/07/2563 447/-/63/274 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
18 ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 30/06/2563 447/70/63/270 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
19 ประกาศซื้ออุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 เครื่อง 29/06/2563 447/65/63/268 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
20 ประกาศซื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ 23/06/2563 447/70/63/258 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
21 ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17/06/2563 447/65/63/254 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
22 ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ 17/06/2563 447/45/63/256 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
23 ประกาศซื้อวัสดุการเกษ๖ร จำนวน 13 รายการ 17/06/2563 447/45/63/255 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
24 ประกาศซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15/06/2563 447/35/63/251 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
25 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 12/06/2563 447/45/63/249 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
26 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 08/06/2563 447/45/63/240 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
27 ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 15/06/2563 447/40/63/252 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
28 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 09/06/2563 447/60/63/243 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
29 ประกาศซื้อการเกษตร 5 รายการ 09/06/2563 447/70/63/242 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
30 ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 11/06/2563 447/60/63/247 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 410 รายการ