f
title
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
Uthaithani Highway District
วิสัยทัศน์ : "พัฒนาโครงข่ายและบำรุงรักษาทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองประชาชนผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานซ์้อและขนส่งวัสดุด Asphalt Concrete Hot Mixed ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.8+643-กม.8+809 22/12/2561 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
32 งานซื้อและขนส่งวัสดุ Asphalt Concrete Hot Mixed ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.8+863 - กม.8+809 22/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
33 งานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (งบบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2562) ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ที่ กม.24+803 LT., ที่ กม. 40+314 RT.,ที่ กม.41+753 LT. 20/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออก แบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม 0๓๐? ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.๙๘+0๕๑ - กม.๙๙+0๔๔ ระยะทางยาว 0.๙๙๓ กม. ปริมาณ 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและ ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คลองข่อย - บุ่งกระเซอร์ระหว่าง กม.๕๐+๑๐๗ - กม.๕๒+๐๐๐ ระยะทางยาว ๑.๘๕๖ กม. 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาบจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและ ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอบควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.๒๑+๒๕๗ - กม.๒๓+๑๐๓ ระยะทางยาว ๑.๘๑๖ กม. ปริมาณ 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
37 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301ตอนบ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.98+051-กม.99+044ระยะทางยาว0.993กม.ปริมาณงาน 11,916ตร.ม. 07/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
38 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0102ตอนคลองข่อย-บุ่งกระเซอร์ ระหว่าง กม.50+107-กม.52+000ระยะทางยาว1.856กม.ปริมาณงาน 16,704ตร.ม. 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
39 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102ตอนทัพทัน-คลองแบ่งระหว่าง กม.21+257-กม.23+103ระยะทางยาว1.816กม.ปริมาณงาน 1,8160ตร.ม. 06/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
40 งานตัดหญ้าและถางป่า (ปีงบประมาณ 2562) 24/11/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
41 งานซื้อและขนส่งยางแอสฟัลต์ (ปีงบประมาณ 2562) 22/11/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
42 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ปีงบประมาณ 2562) 15/11/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
43 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ปีงบประมาณ 2562) 15/11/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
44 งานซื้อและขนส่งวัสดุหิน (ปีงบประมณ 2562) 14/11/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 31 ถึง 44 จาก 44 รายการ