ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/10/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/07/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/07/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/07/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/12/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/11/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ